Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Trainings-videos.nl, gevestigd te Weert Keenterstraat 97, 6006 PW

Trainings-videos.nl is een handelsnaam van Doors International BV. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

1. Definities

1.1. Account: de door de Gebruiker beheerde omgeving, waartoe de Gebruiker toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens;

1.2. Inloggegevens: door Gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord;

1.3. Offerte: een aanbieding van Trainings-videos.nl, verstuurd via het Account van Gebruiker dan wel via e-mail, naar aanleiding van het doorlopen door Gebruiker van het bestelproces op de Website (het ‘winkelwagentje’) dan wel naar aanleiding van een offerteaanvraag van Gebruiker per e-mail of telefonisch.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trainings-videos.nl en Gebruiker die tot stand komt door de schriftelijke bevestiging door Gebruiker van de Offerte van Trainings-videos.nl of door het online bestellen van een of meerdere video’s;

1.5. Dienst: de door Trainings-videos.nl geleverde dienst, waarbij Gebruiker onder licentie en tegen vergoeding Werken van de Website kan downloaden onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Voorwaarden;

1.6. Producent. Onder Producent wordt, indien van toepassing, ook verstaan de maker van het video materiaal;

1.7. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website is geregistreerd als klant van Trainings-videos.nl en die toegang heeft tot de databank met Werken op de Website;

1.8. Partijen: Gebruiker en Trainings-videos.nl gezamenlijk;

1.9. Voorwaarden: de voorwaarden, zoals geformuleerd in deze Gebruikersvoorwaarden;

1.10. Website: de website van Trainings-videos.nl bereikbaar via onder andere de domeinnaam www.trainingsvideos.nl, inclusief alle onderliggende webpagina’s;

1.11. Werk: de video’s in de databank op de Website van Trainings-videos.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op van iedere Overeenkomst, Offerte en rechtshandeling van Trainings-videos.nl, alsmede op ieder gebruik van de Werken, de Website en de Dienst. Door het aanmaken van een Account dan wel door gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2.2 Trainings-videos.nl is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.

3. Account, persoonsgegevens en privacy

3.1. Om van de Dienst gebruik te maken, kan Gebruiker een Account bij Tranings-videos.nl aanmaken op de Website.

3.2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Trainings-videos.nl mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Trainings-videos.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Trainings-videos.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

3.3. Trainings-videos.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of het Account van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, tebeperken of te beëindigen.

3.4. Trainings-videos.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegensde Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

3.5. In de Privacystatement, te vinden op de Website, staat aangegeven welke gegevens Trainings-videos.nl van Gebruiker nodig heeft voor het aanmaken van een Account en hoe Trainings-videos.nl omgaat met de privacy van Gebruiker.

4. Licentievoorwaarden

4.1. Onder voorwaarde dat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,verleent Trainings-videos.nl de Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geselecteerde Werken te gebruiken conform het bepaalde in de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

4.2. Gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals geregeld in artikel 7 van deze Voorwaarden, schriftelijk overeengekomen en/of op de website vermeld:

• Het Werk in cursus, training of opleiding te gebruiken ter ondersteuning van een persoonlijke training waarin géén producten of diensten van Gebruiker worden gepromoot.

4.3. Wil Gebruiker het Werk voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken dan in 4.2, dan dient Gebruiker dit aan te geven in de aankoopprocedure.

4.4. In het geval dat Gebruiker het Werk voor andere (commerciële) doeleinden wil licentiëren, is portretrecht aan de orde. Gebruiker dient zich zelf te overtuigen of het portretrecht  bij het betreffende Werk is geregeld. Dit staat vermeld bij ieder Werk. Bij twijfel neemt Gebruiker contact op met Trainings-videos.nl.

4.5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de volledige betaling heeft voldaan of op het moment dat de Gebruiker de Offerte naar aanleiding van de bestelling van Gebruiker bevestigt. De Gebruiker kan een Offerte opvragen door contact op te nemen met Trainings-videos.nl.

4.6. Indien de bevestiging van de Gebruiker afwijkt van hetgeen is opgenomen in de Offerte, geldt de Offerte als Overeenkomst.

4.7. De licentie geeft de Gebruiker het recht op gebruik van het Werk ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen.

4.8. Wijziging waardoor het Werk zodanig misvormd, verminkt of aangetast wordt, dat hierdoor nadeel wordt toegebracht aan de eer of de goede naam van de producent is niet toegestaan.

4.9. De licentie die verstrekt wordt aan Gebruiker is niet-exclusief, tenzij uitdrukkelijk tussen Trainings-videos.nl en de Gebruiker overeengekomen. Gebruiker erkent dat hij het recht op exclusief gebruik niet kan inroepen tegen een derde die een ouder (licentie-)recht op het betreffende Werk heeft.

4.10. Na het verlopen van de licentieperiode zoals is overeengekomen in de Overeenkomst verwijdert Gebruiker de Werken en alle kopieën daarvan van alle elektronische en draagbare opslagmedia, tenzij de licentieperiode door Gebruiker schriftelijk is verlengd. Van de verwijdering dient Gebruiker Trainings-videos.nl onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4.11. Trainings-videos.nl heeft het recht te allen tijde specifieke licenties in te trekken. Gebruiker zal direct na schriftelijke mededeling hiervan iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van het Werk staken en gestaakt houden en alle verveelvoudigingen van het Werk vernietigen danwel verwijderen, op de wijze als omschreven in artikel 4.8 van deze Gebruikersvoorwaarden.

5. Toegestaan gebruik

5.1. Ten behoeve van het gebruik zoals bedoeld in artikel 4 is het de Gebruiker toegestaan om het Werk te downloaden dan wel te kopiëren naar de harde schijf van de computer van Gebruiker.

5.2. De Gebruiker draagt zorg voor de juiste bronvermelding van de gebruikte Werken in een publicatie door deze naast het Werk te plaatsen, of in het colofon waarin naar het Werk wordt verwezen.

6. Beperkingen van het gebruik

6.1. Alle rechten zijn voorbehouden aan Trainings-videos.nl. Gebruik van het Werk, anders dan gebruik zoals aangegeven in artikel 4 en 6 is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. Gebruik dat niet is toegestaan is onder andere, maar niet beperkt tot:

▪ Het overdragen of verder licentiëren van de licentie, dan wel het sublicentieren, herlicentieren, uitlenen of leasen van Werken, tenzij Trainings-videos.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven;

▪ Het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of ander gebruik van het Werk op welke wijze dan ook, zolang de Gebruiker nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook met Trainings-videos.nl;

▪ Het creëren/maken van een afgeleid gebruik van een Werk

▪ Het gebruik van een Werk op een manier die lasterlijk, pornografisch of obsceen is, dan wel afbreuk doet aan de eer en/of goede naam van de producent en/of acteurs en/of Trainings-videos.nl of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door een combinatie van het Werk met specifieke onderwerpen, dit uitsluitend ter beoordeling van Trainings-videos.nl;

▪ Het gebruik van het Werk dat op enige manier het privacyrecht van de acteurs aantast, of zodanig dat er inbreuk gemaakt wordt op handelsnamen of –merken;

▪ Het wijzigen van de metadata en bestandsnaam in een van de digitale bestanden dan wel het aanbrengen van andere informatie op de bestanden;

▪ Het archiveren, heruitgeven en/of overzetten en opslaan van het Werk naar een database, tenzij Trainings-videos.nl hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven;

▪ Gebruik van de Werken in of op materialen of ontwerpen die intern of externaan (een) derde(n) gedistribueerd worden, tenzij een dergelijk gebruik is overeengekomen;

▪ Gebruik van Werken om een bedrijf te promoten dat video productiewerken aanbiedt of licentieert, of op enige andere manier concurreert met Trainings-videos.nl.

6.2. Bij overtreding van de Voorwaarden, genoemd in artikel 4, 6 en 7, en/of enige bepaling in de Overeenkomst, verbeurt Gebruiker een direct opeisbare, niet verrekenbare boete aan Trainings-videos.nl van driehonderd procent (300%) van de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van EUR 250, onverminderd overige rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op aanvullende schadevergoeding.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. Gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het Werk, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij de producent blijven rusten.

7.2. Geen bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van (intellectuele eigendoms-) rechten op welke wijze
of in welke omvang dan ook.

7.3. Gebruiker erkent dat er op het Werk en/of de daarin vervatte inhoud (intellectuele eigendoms-) rechten van derden kunnen rusten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten.

7.4. Indien de context van de publicatie van het Werk door Gebruiker meebrengt dat de in het Werk geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen publicatie te verzetten, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor de publicatie.

7.5. Indien de context van het gebruik van de Werken meebrengt dat toestemming van een merkhouder is vereist voor het gebruik van het merk en/of teken, afgebeeld op een Werk, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. Trainings-videos.nl staat niet in voor (het verkrijgen van) deze toestemming van een merkhouder.

7.6. De Gebruiker vrijwaart Trainings-videos.nl en de producent van alle aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van het Werk.

8. Annuleringsvoorwaarden en beëindiging

8.1. Gebruiker kan de bestelling tot één (1) werkdag na dagtekening van de factuur schriftelijk en/of telefonisch annuleren, indien het Werk niet voldoet aan de technische eisen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Reeds aangekochte Werken die nooit zijn gedownload of gebruikt worden niet gecrediteerd. Gemaakte administratiekosten of bankkosten worden eveneens niet gecrediteerd.

8.2. Trainings-videos.nl wijst de Gebruiker erop dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Trainings-videos.nl namelijk direct met instemming van de Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

8.3. Indien Gebruiker niet binnen de termijn van artikel 9.1 de bestelling annuleert, accepteert Gebruiker de inhoud van de factuur en is Gebruiker gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.

8.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Trainings-videos.nl reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Trainings-videos.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Trainings-videos.nl ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om het Werk te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Gebruiker zal het Werk vernietigen dan wel verwijderen, op de wijze als omschreven in artikel 4.8 van deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1. Per licentie zal Trainings-videos.nl aan Gebruiker het geoffreerde dan wel het op de Website vermelde bedrag, zijnde het op dat moment geldende tarief, in rekening brengen. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Trainings-videos.nl genoemde bedragen in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

9.2. Trainings-videos.nl is gerechtigd om te allen tijde eenzijdig de geldende prijzen en tarieven voor licenties aan te passen. Ook kan Trainings-videos.nl in het kader van promoties en acties tijdelijk andere prijzen hanteren.

9.3. De factuur wordt per e-mail aan Gebruiker verzonden. Trainings-videos.nl kan voor iedere factuur administratiekosten in rekening brengen.

9.4. Trainings-videos.nl kan binnen 14 dagen de Offerte herroepen. In voorkomend geval verplicht de Offerte niet tot levering van (een deel) van de prestatie tegen een proportionele prijs.

9.5. Aanbiedingen en Offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.

9.6. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Trainings-videos.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, verhoogd met twee procent (2%).

9.7. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Trainings-videos.nl de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Trainings-videos.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daarin begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-.

9.8. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.

9.9. Trainings-videos.nl is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Gebruiker aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

10. Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1. De aansprakelijkheid van Trainings-videos.nl voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Trainings-videos.nl ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald voor het Werk. De totale aansprakelijkheid van Trainings-videos.nl is echter in geen geval hoger dan €
500,-.

10.2. “Directe schade” betekent uitsluitend:

• zaakschade;

• redelijkerwijs gemaakte onkosten die de Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Trainings-videos.nl in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Gebruiker is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van de Gebruiker) (artikel 6:265 BW);

• redelijkerwijs door de Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;

• redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;

10.3. Trainings-videos.nl is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 11.2, met inbegrip van, zonder enige beperking, gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de Gebruiker Trainings-videos.nl in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade,  schadevergoeding of verlies.

10.4. Trainings-videos.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit misbruik van Inloggegevens door derden.

10.5. Trainings-videos.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van het Werk door Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot,
auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten.

10.6. Trainings-videos.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van het Werk.

10.7. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

10.8. Gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart Trainings-videos.nl voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

10.9. Gebruiker verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die wijziging schriftelijk en/of per email (info@trainings-videos.nl) aan Trainings-videos.nl te melden. Bij gebreke van deze verplichting is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

10.10. In geval van faillissement of van surseance van betaling van de Gebruiker, dient deze Trainings-videos.nl via de curator of de bewindvoerder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en heeft Trainings-videos.nl het recht iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10.11. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Trainings-videos.nl of haar bestuurders.

10.12. De Gebruiker vrijwaart Trainings-videos.nl tegen alle schade en kosten in en buiten rechte, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Trainings-videos.nl lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker in de uitvoering van deze  Overeenkomst of (iii) een onrechtmatige daad (iii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en/of persoonlijkheidsrechten.

11. Toepasselijk recht en Geschillen

11.1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

11.2. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen, voor zover wettelijk toegestaan, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

12. Algemeen

12.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten.

12.2. Trainings-videos.nl zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

12.3. Overal waar in deze Voorwaarden een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan tevens elektronisch en/of per e-mail aan dit vereiste worden voldaan.
Laatst gewijzigd: 18 mei 2017